Bölüm Hakkında

Misyonumuz

Tarım ekonomisi alanında çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, bölge ve ülke sorunlarına yönelik nitelikli araştırmalar yapmak, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Bilişim teknolojilerini üst düzeyde kullanan, öğrenmeyi öğrenen, girişimci, yenilikçi ve evrensel değerlere saygılı , tarım ekonomisi alanındaki sorunlara çözüm üreten uluslararası bir bölüm olmaktır.

Çalışma Alanımız

Tarım Ekonomisi Bölümü, bahçe bitkileri, seracılık tarla bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi gibi teknik konular üzerinde, ekonomi biliminin temel ilkelerini uygulayarak tarım sektörünün ekonomik sorunlarına çözümler üretmektedir. Bölüm, yapılan araştırmalarda bölgedeki güncel soruların çözümüne öncelik verirken, bunları ülke ölçeğinde ve uluslararası ilişkilerin ışığında ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, uluslararası ekonomik konjonktürdeki gelişmeler, bunların ülke ve bölge tarımına olası etkileri, doğuracağı sorunlar ve çözümlerine yönelik politik araçlar sürekli izlenmektedir.

Hedeflerimiz

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi,
Çağdaş bilgilerle donanmış ve edindiği bilgileri etkin kullanabilme yeteneğine sahip Tarım Ekonomistleri yetiştirilmesi,
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde gelişmiş teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde uygulayabilen akademisyenler yetiştirilmesi,
Tarım sektörü ile ilgili ekonomik sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi,
Ulusal tarım politikasının oluşturulması ve yönlendirilmesinde etkin bir konuma ulaşılması,
Özellikle bahçe bitkileri ekonomisinde uluslararası bir Bölüm konumuna gelinmesi,
Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlendiği bir merkez haline gelinmesi.
Stratejilerimiz

Karşılaştığı olayları farklı açılardan değerlendirip karar alabilen, girişimcilik özellikleri gelişmiş ve nitelikli Tarım Ekonomistleri yetişmesini sağlamak, eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini günün koşullarıyla uyumlu olacak şekilde sürekli iyileştirmek.
Lisansüstü eğitim ile Türkiye’nin kalkınmasında gereksinim duyduğu uzman ve bilimsel düşünme yetisi gelişmiş bireylerin yetiştirilebilmesi için, bölümün sahip olduğu donanım düzeyini gelişen teknoloji paralelinde sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek
Bölgede öncelikli tarımsal konular (özellikle bahçe bitkileri ekonomisi) üzerinde uzmanlaşmak.
Tarım sektörü ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, mesleki örgütler ile ortaklaşa yürütülen araştırmaları, işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek.
Araştırma konularını, bölgesel ve ulusal düzeydeki tarım ekonomisiyle ilgili güncel sorunların çözümüne katkıda bulunacak şekilde belirlemek.
Gelecekte yapılacak tarımsal araştırmalar için sağlıklı veri tabanı oluşturmak ve tarım ekonomisi alanındaki başlıca yabancı yayınların teminini sağlamak.
Araştırma sonuçlarının bölge üreticilerine ulaştırılmasına önem verilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, bu yönde katkıda bulunacak kitle iletişim araçlarından yararlanmayı sağlamak.
Uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapılması için gerekli alt yapıyı ve işbirliğini geliştirmek.
Ulusal ve uluslararası kurs, sempozyum, kongre gibi organizasyonlar ile katılımcı bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek.
Disiplinler arası ve ekip çalışmalarına önem vermek.
Araştırma olanaklarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kaynakların kullanımını teşvik etmek.

DURUM ANALİZİ

Güçlü Yönler

Bölümde alanında uzman, disiplinli ve çalışkan akademik personelin varlığı
Bölümde dinamizmin, yenilikçiliğin ve idealizmin benimsenmiş olması
Bölümde katılımcı, ahenkli, disiplinli ve insan odaklı çalışma ortamının olması
Bölümün geliştirilmesine yönelik ortak fikir ve çaba birliğinin olması
Yüksek lisans ve Doktora programlarının varlığı
Ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara katılımın yüksekliği
Bölüm mezunlarının iş bulmalarındaki kolaylık ve çeşitlilik
Üniversitemiz Akademik Yükseltme Kriterlerinin karşılanması
Bölge ve ülke düzeyinde tarımsal kuruluşlarla iyi ilişkiler
Zayıf Yönler

Öğretim Üyesi konusundaki sayısal yetersizlik
Araştırma Görevlisi konusundaki sayısal yetersizlik
Yurtdışı Lisansüstü egitime sahip öğretim üyesi sayısı yetersizliği
Lisans öğrencilerine yönelik Bilgisayar laboratuvarı yetersizliği
Fırsatlar

Küreselleşme nedeniyle Tarım Ekonomisi konularının giderek önem kazanması
AB üyelik sürecinin Tarım Ekonomisi ve politikaları konusunda yeni ufuklar açması
Üniversitemizin Ar-Ge faaliyetlerine sağlamış olduğu destek
Tarım ve gıda ürünleri pazarlamasının giderek önem kazanması
Araştırma konuları açısından avantajlı bir bölgede bulunulması
Tarımsal işletmecilik ilkelerinin tarım işletmelerinde yerleşiyor olması
Gıda sektörünün büyümesi ve gıda ekonomisi konularının önem kazanması
Çevre ekonomisi, tarımsal yönetim gibi konuların öne çıkması
Antalya’nın dünya kenti konumuna gelmesinden kaynaklanan cazibe
Bilişim teknolojilerinin bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylıklar
Tarım sektöründe danışmanlık ve yayımın öneminin artması
Ulusal ve uluslararası Ar-Ge’ye yönelik fonlardan yararlanma olanaklarının artması
Socrates-Erasmus gibi programların uygulanması
Tehditler

Akademik kadroyu motive edecek olanakların sınırlılığı
Kadrosuzluk nedeniyle lisansüstü programa nitelikli ve yeterli sayıda öğrencinin başvurmaması
Tarım (gıda) ekonomisi konularının diğer fakültelerde yer almaya başlaması
Mevcut ücret politikası
Ar-Ge Faaliyetlerimiz
Bölümün yürütmekte olduğu başlıca araştırma faaliyetleri; tarımsal üretim ve kaynak kullanımı; tarım ve gıda ürünleri pazarlaması; tarım politikası ve ticaret; gıda sanayi ve tüketim; kırsal ekonomi ve çevre konularındadır. Bölüm tarım sektörünün değişik kesimlerine şu konularda teknik danışmanlık ve bilirkişi hizmetleri sunmaktadır:

Üretim planlaması (optimum çıktı veya girdi bileşeninin saptanması),
Kaynak kullanım etkinliği araştırması,
Tarımsal işletmelerin ve ürünlerin ekonomik analizi,
Tarım ve gıda ürünleri pazarlama araştırmaları,
Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik analizi,
Fizibilite analizleri,
Tarım politikası
Avrupa Birliği ve Ortak Tarım Politikası,
Tarımsal yayım ve danışmanlık
Kırsal kalkınma,
Tarımsal kooperatifçilik ve örgütlenme,
Tarımda teknoloji kullanımı ve ekonomik etkileri
Tarımsal üretimde risk ve sigorta uygulamaları.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)