Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

sulamatanitim-5

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü arasında 
ÇİFT ANADAL PROTOKOLÜ bulunmaktadır.
Çift Anadal yapan öğrencilerimiz mezun olunca 
her iki bölüm diplomasını almaya hak kazanmaktadır.

Tanıtım

Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da tanımlanabilecek Tarımsal Yapılar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarının optimum kullanımı, korunması ve geliştirilmesi, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre koşullarının yaratılması için gerekli yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan etkileri uzun ömürlü önlemlerin alınması ile ilgili olan Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalıdır. Ayrıca seralar ve hayvan barınaklarının planlanması da Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ilgi alanına girmektedir.

Bölüm; uğraşı alanı içerisindeki su kaynakları (sulama ve drenaj) ile tarımsal yapılar olmak üzere iki grupta toplanabilen konularda eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yürütmektedir. Su kaynakları (sulama ve drenaj) grubunda; toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik analiz, projeleme ve işletim yöntemleri, sulama suyu sağlanması, yüzey, yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin tasarımı, tarımsal drenaj sistemlerinin tasarımı, arazi tesviyesi, sulama suyu kalitesi, tuzluluk, arazi ıslahı, hidroloji ve hidrolik, tarımsal meteoroloji, toprak ve su koruma tarımsal yapılar grubunda ise, bitkisel üretim yapıları (seralar), hayvan barınakları ve tarımsal ürün depolama yapılarının analiz ve projelenmesi, bu yapılarda optimum çevre koşullarının sağlanması, kırsal yerleşim planlaması, arazi toplulaştırması gibi Ziraat Mühendisliği konuları incelenmektedir.

Temel araştırma konuları; çeşitli bitkilerin su tüketimleri, sulama programları ve su-verim ilişkilerinin belirlenmesi, sulama suyunun etkin kullanım teknikleri, farklı sulama yöntem ve tekniklerinin karşılaştırılması, küresel iklim değişiminin toprak ve su kaynakları kullanımına etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, bitki-çevre simülasyon modellemesi, hidrolojik havza modellemesi, sulama programlamasında yeni teknikler, tuzlu ve atık suların sulamada kullanımı, tuzlu ve alkali toprakların iyileştirilmesi, seraların sulama-drenaj ve yapısal sorunları, uygun sera tip ve konstrüksiyonlarının belirlenmesi, sera içi iklim denetiminde otomasyon, hayvan barınaklarında çevre koşullarının denetimi olarak sayılabilir.

Ülkemizin toprak ve iklim özellikleri yönünden büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın; yarı kurak iklim kuşağında yer alması, tarıma açılacak alanın sınırlı olması, küresel ısınma sorunlarının yarattığı kaygılar Ülkemizde tarıma özel bir önem verilmesini gerektirmektedir. Öte yandan Bölgemizde, seracılığın yoğun olarak yapılması, açık tarla tarımında da sulamanın zorunlu olması, sulamaya ve sera yapımına ilişkin yeni teknolojilerin yaygınlaşması açısından Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki çalışmaların tüm birimleriyle etkin bir biçimde gelişmesinin gereğini ortaya koyan özelliklerdir.

Bölümde halen, lisans ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden mezun olanlar, Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında görev almaktadır.
ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 18/12/1991 – 91/2526

Dayandığı Kanun Tarihi – No: 06/05/1960 – 7472

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 24/01/1992 – 21121

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: LİSANS VE UZMANLIK ALANLARINA GÖRE GÖREV VE YETKİLER

SULAMA, DRENAJ VE TARIMSAL YAPILAR

Madde 19 – Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler.

Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolünde tarımsal yapılar ve sulama alanında öğretim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır.

Ziraat fakültelerinde tarımsal yapılar ve sulama konusundaki öğrenimini kültür-teknik, toprak ve tarım makineleri bölümlerinde görmüş olan ziraat mühendisleri de yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidirler.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)